NUEVO: ESO HORARIO CLASES TELEMÁTICAS


LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

LCL-MAT-ING-FR

GeH-LCL-IAEyE

LAT-FyQ-ING

MAT-FR-CC-TEC

ING-TIC-ByG

MAT-LCL-TEC

LAT-FyQ-MÚS

ING-GeH-TEC

ECO-IAEyE-EF

08:30

a

09:00

3ºB MAT

3ºA LCL

3ºC ING

4ºB GeH

4ºA IAEyE

4ºC LCL

2ºA MAT

2ºC FR

2ºB TEC

4º BG Atención Alumnos

4ºC MAT

4ºB LCL

4ºA TEC

2ºA GeH

2ºC TEC

09.05

a

09:30

3ºA MAT

3ºC LCL

3ºB ING

4ºC GeH

3ºA FQ

4ºA LCL

2ºC MAT

2ºA TEC

3º BG Atención Alumnos

4ºB MAT

4ºA LCL

3ºC FQ

2ºB GeH

2ºA TEC

09:35

a

10:00

3ºC MAT

3ºB LCL

3ºA ING

4ºA GeH

4ºC FQ

4ºB LCL

2ºB MAT

4ºB FR

2ºC TEC

4ºA MAT

4ºC LCL

4ºB LAT-FQ

2ºC GeH

2ºB TEC

10:05

a

10:30

1ºA MAT

1ºB LCL

1ºC ING

3ºC GeH

4ºB LAT-FQ

3ºB LCL

3ºC MAT

3ºB FR

3ºA ING

1ºA MAT

3ºA LCL

4ºC FQ

3ºC ING

3ºB GeH

3ºA TEC

10:35

a

11:00

1ºC MAT

1ºA LCL

1ºB ING

3ºB GeH

3ºC FQ

3ºA LCL

3ºA MAT

3ºC FR

1ºB MAT

3ºB LCL

3ºA FQ

3ºA ING

3ºC GeH

3ºB TEC

11:05

a

11:30

1ºB MAT

1ºC LCL

1ºA ING

3ºA GeH

3ºB FQ

3ºC LCL

3ºB MAT

3ºA FR-CC

3ºC ING

1ºC MAT

3ºC LCL

3ºB FQ

3ºB ING

3ºA GeH

3ºC TEC

11:35

a

12:00

2ºB MAT

2ºA LCL

2ºC GeH

2ºA FQ

2ºB LCL

1ºB MAT

1ºC BG

2ºB MAT

2ºA LCL

2ºC FQ

4ºB ING

4ºA GeH

12:05

a

12:30

2ºC MAT

2ºB LCL

2ºB GeH

2ºC FQ

2ºA LCL

1ºC MAT

1ºA BG

2ºC MAT

2ºB LCL

2ºA FQ

4ºC ING

4ºB GeH

4ºA IAEyE

12:35

a

13:00

2ºA MAT

2ºC LCL

2ºA GeH

2ºB FQ

2ºC LCL

1ºA MAT

1ºC FR

1ºB BG

2ºA MAT

2ºC LCL

2ºB FQ

4ºA ING

4ºB ECO

4ºC GeH

13:05

a

13:30

4ºA MAT

4ºC LCL

4ºB ING

1ºC GeH

1ºB ING

1ºA LCL

4ºA MAT

4ºC ING

4ºB TIC

3ºC MAT

1ºA LCL

1ºC MÚS

1ºC ING

1ºB GeH

1ºA EF

13:35

a

14:00

4ºB MAT

4ºA LCL

4ºC ING

1ºA GeH

1ºC ING

1ºB LCL

4ºC MAT

4ºB ING

4ºA TIC

3ºA MAT

1ºB LCL

1ºA MÚS

1ºB ING

1ºA GeH

1ºC EF

14:05

a

14:30

4ºC MAT

4ºB LCL

4ºA ING

1ºB GeH

1ºA ING

1ºC LCL

4ºB MAT

4ºA ING

4ºC TIC

3ºB MAT

1ºC LCL

1ºB MÚS

1ºA ING

1ºC GeH

1ºB EF

TARDE

17:00

a

17:30

2ºA FR

1ºB FR

3ºB ING

2ºC ING

17:35

a

18:00

2ºB FR

1ºA FR

2ºB ING

18:05

a

18:30

4ºC FR

2ºA ING

2ºA ING

18:35

a

19:00

2ºC ING

2ºB ING

Última modificación: domingo, 12 de abril de 2020, 23:29